Årsmöte Swedish Magpies 2018/2019

Årsmöte Swedish Magpies

* Val av årsmötets ordförande och sekreterare
Anton Johansson utses till både ordförane och skereterare

* Val av en justeringsperson som tillsammans med ordförande skall justera protokollet:
Filip Rinstad utses till justerare av protokoll

* Fastställande av dagordning
Godkänd av närvarande

* Beslut om huruvida kallelse till årsmötet ägt rum i enlighet med stadgarna
Utskickad vid 2 gånger via facebook samt utlyst via hemsidan.

* Styrelsens föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut för föregående verksamhetsår:

 Styrelsen berättar om att bokslutet landar på 0kr i kassan. Detta beror på invisteringen av matchtröjor inför säsongen som slutade med en ganska stor minus affär. Tillslut lyckades vi sälja av nästan alla efter att ha sålt dom efter rea. I övrigt nämner styrelsen lotterier och tävlingar som vi har hållt under året.
* Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
.
* Föredragning av styrelsens sammansättning och förslag rörande nyval och omval till styrelsen:
Förslaget Johan Hellgren Ordförande Anton Johansson Vice Ordförande Filip Rinstad Ledamot Fredrik Hammarbäck Ledamot , Inga andra förslag eller önskemål inkommna.

* Val av styrelse 1 år framåt:
Johan Hellgren Ordförande
Anton Johansson Vice Ordförande (Ny VICE Ordförande)
Filip Rinstad Ledamot
Fredrik Hammarbäck Ledamot

* Val av suppleanter
inga invalda suppleanter


* Val av revisor (2018)
Derek Wamala

* Föredragning av motioner och i förekommande fall, beslut inga inkommanden
Inga inkommna. Samt inga inkommna under mötet.


Övriga ärenden
Vid årsmötet äger varje närvarande medlem i SM en (1) röst. Omröstning sker öppet. Ledamöter och suppleanter i styrelsen äger ej rösträtt avseende punkt 7 ovan. Vid lika röstetal avseende beslut äger mötesordföranden utslagsröst. Vid lika röstetal avseende val avgör lotten.
Extra föreningsmöte skall hållas om styrelsen eller revisor så begär eller på begäran av minst tio (10)% av Klubbens medlemmar.

Övrigt
Ändring av dessa stadgar får ske endast vid årsmöte vars antagande kräver minst två tredjedelar (2/3) av samtliga avgivna röster från de medlemmar som är närvarande.
Inga förslag på förändringar av stadgarna.

Kommentera