Stadgar

Stadgar för Swedish Magpies, (”SM”) Org nr: 802503-2775
1. Syfte
SM är en ideell och icke vinstdrivande förening vars syfte är att främja intresse för och kunskap om Newcastle United i Sverige.

2. Medlemskap
Medlemskap i SM erhålls genom erläggande av medlemsavgift. Medlemsavgift bestäms av styrelsen. Styrelsen äger rätt att besluta om att vissa personer kan erhålla medlemskap utan krav på betalning av medlemsavgift. Samtliga medlemmar i klubben skall värna om och verka för att förstärka SM:s goda rykte i Sverige och övriga världen. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem för det fall dennes aktiviteter står i strid med klubbens syfte enligt punkt 1 ovan eller på annat sätt skadar Klubbens eller SM: s rykte.

3. Verksamhetsår och räkenskaper
Klubbens verksamhetsår löper från 1 juli till 30 juni.
Styrelsens förvaltning skall granskas av en revisor. Styrelsen ansvarar för att verksamhetsberättelse och bokslut upprättas för varje verksamhetsår.
På årsmötet skall Klubbens ekonomiska situation vid utgången av föregående verksamhetsår presenteras av styrelsen. Styrelsen skall även vid årsmötet delge medlemmarna sin uppfattning om Klubbens ekonomiska mål för innevarande verksamhetsår, med beaktande av att Klubben ej drivs i vinstdrivande syfte men skall sträva efter att ha ett reservkapital för att täcka inköp till Webshop, medlemspaket samt andra löpande utgifter.

4. Styrelsen m.m.
SM skall ha en styrelse bestående av minst fyra (4) och högst sju (7) ledamöter, med minst en (1) och högst tre (3) suppleanter. Styrelsen, suppleanter liksom styrelsens ordförande väljs vid årsmöte. På det konstituerande styrelsemötet efter årsmöte utser styrelsen vice ordförande samt övriga funktionärer inom sig. Styrelsen beslutar om rätt för ledamöter och suppleanter att teckna Klubbens firma samt om handhavande av Klubbens bankkonton och övriga tillgångar.
Samtliga ledamöter och suppleanter i Klubbens styrelse skall uppbära medlemskap i SM.
Ordförande, Ledamots och suppleants respektive mandattider löper från årsmötet där vederbörande valdes fram, till årsmötet som inträffar ett år(1) eller två år (2) därefter har avslutats. Mandatperioder skall så långt möjligt beslutas med syftet att motverka att omval av överväldigande majoritet av styrelsens ledamöter och suppleanter sker vid visst årsmöte. Inför årsmöte skall styrelsen i nära samarbete med valberedning (om sådan utsetts) redogöra för eventuella omval och nyval av ledamöter och suppleanter som följer av sagda mandatperioder.
Om ledamot eller suppleant träder ur styrelsen under pågående mandatperiod äger styrelsen rätt att, i den mån så erfordras enligt styrelsens bedömning samt befinns vara för Klubbens bästa, utse tillförordnad ledamot eller suppleant i styrelsen till dess att nästföljande årsmöte har avslutats.
Styrelsemöten skall hållas vid minst 4 (4) tillfällen under ett verksamhetsår. Styrelsens ordförande eller minst två ledamöter i förening kallar till styrelsemöten. Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna (eller suppleant som närvarar i ledamots bortovaro) är närvarande. Vid lika röstetal avseende beslut och omröstning har styrelsens ordförande utslagsröst.

5. Årsmöte
Styrelsen skall kalla medlemmar i SM till årsmöte senast tio (10) månader efter utgång av föregående verksamhetsår. Kallelse skickas ut genom att den läggs upp på Klubbens hemsida på Internet, eller genom e-postmeddelande, senast fyra (4) veckor innan årsmötet. Styrelsen beslutar var och när årsmötet skall hållas. Kallelse skall innehålla information om hur och när medlem äger rätt att inkomma med motioner för årsmötet.
Följande beslutspunkter skall föreligga vid årsmöte:
* Val av årsmötets ordförande och sekreterare
* Val av en justeringsperson som tillsammans med ordförande skall justera protokollet
* Fastställande av dagordning
* Beslut om huruvida kallelse till årsmötet ägt rum i enlighet med stadgarna
* Styrelsens föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut för föregående verksamhetsår
* Föredragning av revisionsberättelsen
* Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
* Föredragning av styrelsens sammansättning och förslag rörande nyval och omval till styrelsen
* Val av styrelse
* Val av suppleanter
* Val av revisor
* Föredragning av motioner och i förekommande fall, beslut
Övriga ärenden
Vid årsmötet äger varje närvarande medlem i SM en (1) röst. Omröstning sker öppet. Ledamöter och suppleanter i styrelsen äger ej rösträtt avseende punkt 7 ovan. Vid lika röstetal avseende beslut äger mötesordföranden utslagsröst. Vid lika röstetal avseende val avgör lotten.
Extra föreningsmöte skall hållas om styrelsen eller revisor så begär eller på begäran av minst tio (10)% av Klubbens medlemmar.

6. Övrigt
Ändring av dessa stadgar får ske endast vid årsmöte vars antagande kräver minst två tredjedelar (2/3) av samtliga avgivna röster från de medlemmar som är närvarande.